Brukarrettleiingar som folk forstår – ein uoppnåeleg draum?

Kva er det første du tenkjer på når du høyrer ordet “brukarrettleiing”? At det er ein nyttig ting? At du gler deg til å lese kva som står der? Lat oss vere ærlege. Sjansen er større for at du anten aldri les brukarrettleiinga, eller at du gir opp etter kort tid. Men må det vere slik?

Kva er målet med ei brukarrettleiing? Tru det eller ei, det er å gjere livet enklare for deg. Har du kjøpt deg ein ny skrivar eller eit nytt dataprogram, har du ofte spørsmål, og dei skal du finne svar på i brukarrettleiinga.

Kva gjer så produsentane for å nå dette målet? Det finst heiderlege unntak, men svært ofte blir denne delen av eit utviklingsprosjekt forsømt. Brukarrettleiinga blir gjerne skriven i siste liten, og ofte av folk som ikkje er motiverte til å gjere ein god jobb. Det er ei vanleg oppfatning at dei som er best skikka til å forklare brukarane korleis dei skal bruke eit nytt produkt, er dei som har laga det. Det er ofte ingeniørar. Og det er ikkje tvil om at dei sit inne med store kunnskapar om produktet. Men å skrive ei god brukarrettleiing handlar ikkje berre om å ha tekniske kunnskapar. Det handlar òg om klart og tydeleg språk, og om å tilpasse bodskapen til målgruppa. Målet er at den som har kjøpt det nye produktet, skal klare å bruke det. Då treng brukaren nok informasjon, men ikkje for mykje. Og han treng informasjon han forstår.

Kva kan ein gjere annleis? Kva om det fanst nokon som kunne hjelpe? Nokon som skriv om tekniske emne på en måte som folk forstår, og som attpåtil har lyst til å gjere det? Nei, det er ingen uoppnåeleg draum. Slike folk finst, og dei heiter tekniske forfattarar.

Wikipedia gir denne definisjonen: “Teknisk forfatter (engelsk: Technical Writer eller Technical Author) er en yrkestittel som brukes av personer som utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksanvisninger. Arbeidet omfatter utvikling, organisering og vedlikehold av informasjon som skal formidles til brukere av tekniske produkter.”

Ute i den store verda finst det eigne utdanningar på universitetsnivå for tekniske forfattarar, og i land som USA og Storbritannia er tekniske forfattarar ein like sjølvsagt del av eit utviklingsprosjekt som ingeniørar. Utviklinga går i denne retninga i Noreg òg, men førebels ligg vi litt etter. Ei vanleg innvending er: “Men korleis skal du kunne forklare noko du ikkje kan?” Og det klart, dersom du har til dømes språkleg eller pedagogisk bakgrunn, kan du ikkje like mykje om tekniske detaljar som ein ingeniør. Men du kan systematisere den kunnskapen ekspertane sit inne med, og forklare den på ein måte som vanlege folk forstår.

Det finst heldigvis døme på modige norske bedrifter som innser at tverrfagleg samarbeid er nøkkelen til suksess. Dei ser at tekniske forfattarar kan byggje bru mellom ingeniørane og brukarane, og at til og med folk med språkbakgrunn kan tilføre produktet noko verdifullt.

Og kva er så resultatet av eit slikt dristig og tverrfagleg eksperiment? Først og fremst ei god brukarrettleiing, sjølvsagt, men ikkje nok med det: Bedrifta kan lansere eit tvers igjennom profesjonelt produkt, der ingen deler er forsømt. Dei økonomiansvarlege vil truleg innsjå at eit profesjonelt produkt gir nøgde kundar, som igjen fører til større inntekter. Ingeniørane slepp å bruke tid på noko dei eigentleg ikkje har lyst til å gjere. Dei som arbeider med kundeservice, treng ikkje forklare sjølvsagte ting igjen og igjen. Og du som kjøper produktet, unngår misforståingar og frustrasjon.

Det er med andre ord mange som har mykje å vinne. Det kan lønne seg å ikkje undervurdere verdien av godt språk.

Jorunn Seim har hovudfag i translatologi og har arbeidd som omsetjar, språkvaskar og teknisk forfattar i 15 år. Sidan 2009 har ho drive Språkbruket i Førde.

2 tanker om “Brukarrettleiingar som folk forstår – ein uoppnåeleg draum?

  1. Lesarkommentar

    Vi som i mange år har prøvd å lære fremtidige ingeniører å skrive, har lært dem en metode som kalles mål- og mottakeranalyse, som kan bidra til lesevennlige brukerveiledninger. Vitsen må vel være å gjøre ingeniører i stand til å skrive gode brukerveiledninger, ikke prøve å lære filologer eller andre humanister å forstå en kompliserte teknisk dupeditt, for at de deretter skal gjøre den jobben som ingeniørene burde ha gjort?

  2. Lesarkommentar

    Mål- og mottakaranalyse er kjende og gode teknikkar for alle som arbeider med teknisk kommunikasjon. Og det avgjerande må vere omsynet til brukaren, ikkje sant? Han eller ho må få svar på spørsmåla sine. Om brukarrettleiinga blir skriven av ein ingeniør som skriv godt (ja, dei finst), eller ein humanist med innsikt i tekniske duppedittar (ja, dei finst òg), er mindre viktig. Det eg prøver å få fram, er at det kan vere ulike vegar fram til målet.

Det er stengt for kommentarer.