Forfatterarkiv: redaksjonen

Tåkeprat: Balansekunst

En statsansatt leser har sendt oss denne tåkedotten. Han fant den i et dokument på sin egen arbeidsplass.

«Vi må balansere behovet for enkel, sporbar og lett tilgjengelig dokumentasjon, med utfordringer i forhold til etterlevelse og praktisk bruk av prosesser og rutiner.»

Innsenderen spør:
Hvordan tolker dere denne setningen? Forstår dere hva som balanseres og hva som ses i forhold til hva?

Redaksjonens kommentar:
Her er det ikke godt å si hva som balanseres og ses i forhold til hva. Kanskje skribenten mener at de ansatte i denne etaten har behov for mye informasjon og at det er lett for dem å skaffe seg det, men at de av og til innhenter mer enn det de strengt tatt har anledning til. Med andre ord: De etterlever ikke rutiner og regler, og dette er et problem (skribenten bruker ordet «utfordring»).

Budskapet her er usedvanlig godt pakket inn, og skribenten har brukt for mange ord. «Etterlevelse og praktisk bruk av prosesser og rutiner» handler vel om at man skal holde seg til regelverket. Er det en «utfordring» (les: et problem?) å etterleve og bruke praktiske rutiner? (Hvordan bruker og etterlever man en prosess, forresten?) Er det en motsetning mellom behov for dokumentasjon og etterlevelse av rutiner? Hvis det er dette skribenten mener, må det vel rett og slett bety at noen av folka i denne etaten ikke holder seg til regelverket? I så fall kan vi prøve å omformulere budskapet slik:

«Selv om vi har behov for lett tilgjengelig informasjon, må vi holde oss til regelverket.»

Men kanskje skribenten mener noe helt annet? Uansett er det klinkende klart at denne etaten har en «utfordring i forhold til» praktisk språkbruk.

Tåkeprat: Mørketall

«Mørketallene er store, men hvor store tallene er kan man ikke svare fornuftig på uten å ta med i betraktning at det er relativt uklart og omstridt hva det er man skal måle.»

Redaksjonens kommentar:
I mørket kan det som kjent være vanskelig å orientere seg, spesielt når også tallene er mørke. Det hjelper nok at de er store.

Tåkeprat: Granskning med konsekvensaspekt

Tilsynets granskning avdekker at den uautoriserte utleveringen kunne skje som følge av mangler med hensyn til opplæring, produksjon, operative kontrollmekanismer og operativ avvikshåndtering. Tilsynet vil spesielt trekke fram mangelfulle operative kontrollmekanismer som avgjørende for at feilen ikke ble fanget (opp). Tilsynet påviser et potensielt konsekvensaspekt og således en restrisiko. Samtidig viser tilsynet til at direktoratets raske håndtering av situasjonen, når den først ble kjent, reduserer sannsynligheten for fremtidige konsekvenser. Tilsynet fremhever videre at direktoratet må iverksette en økt kvalitetssikring, herunder stadfeste kontrollmekanismer rundt produksjon og utlevering av større mengder personopplysninger.»

Redaksjonens kommentar:
Vår granskning avdekker åpenbare mangler i tilsynets operative kontrollmekanismer med hensyn til kvalitetssikring av språket, trolig som følge av uautorisert utlevering av interne uttrykksmåter. Et potensielt konsekvensaspekt er mottakers manglende forståelse av informasjonen.

Vi tilrår at tilsynet omgående iverksetter en økt kvalitetssikring med hensyn til språket i dokumenter, herunder kontrollmekanismer rundt setningsbygning, begrensning av ordmengde og bruk av visse substantiver.

For å eliminere restrisikoen bør tilsynet omgående vurdere anskaffelse av en tåkelur.

Tåkeprat: På grunnlag av hensyn …

«Det følger av forarbeidene at bruk av radiomottakere generelt ikke lenger krever tillatelse etter teleloven for at dette ikke er til hinder for at annet regelverk på grunnlag av hensyn disse skal ivareta fastsetter krav om tillatelse til bruk eller forbud mot bruk på sitt område.»

Redaksjonens kommentar:
Han som har sendt inn dette eksempelet, hevder at han forstår meningen, men at språket er uklart. Vi for vår del skjønner ingenting! I tåke er alle katter usynlige …